X

این اسکار ناشی از یک زخم سوختگی است که پس از دریافت درمان های معمول سوختگی در بیمارستان و عدم بهبود با تاخیر شش ماهه تحت درمان با آلفا قرار گرفت. چون استفاده از آلفا با تاخیر شروع شده بود، بعد از ترمیم زخم، اسکار هیپرتروفیک در موضع رشد کرد.

اسکار، تحلیل رفته و تا حدودی روشن شده است.

کاهش ضخامت، نرم و روشن شدن اسکار قابل مشاهده است.