اسکار برجسته بالغ شده بر روی بازو

اسکار برجسته بالغ شده بر روی بازو

بعد از 9 ماه استفاده از رژودرم
کاهش ضخامت، هموار شدن برجستگی، نرم شدن و کم رنگ شدن اسکار

بعد از 18 ماه استفاده از رژودرم
اسکار هیپرتروفیک ناشی از سوختگی بر روی صورت

اسکار هیپرتروفیک ناشی از سوختگی
این اسکار ناشی از یک زخم سوختگی است که پس از دریافت درمان های معمول سوختگی در بیمارستان و عدم بهبود با تاخیر شش ماهه تحت درمان با آلفا قرار گرفت. چون استفاده از آلفا با تاخیر شروع شده بود، بعد از ترمیم زخم، اسکار هیپرتروفیک در موضع رشد کرد.

بعد از 4 ماه استفاده از رژودرم
اسکار در این مرحله بالغ شده است.

بعد از 12 ماه استفاده از رژودرم
اسکار، تحلیل رفته و تا حدودی روشن شده است.

بعد از 16 ماه استفاده از رژودرم

بعد از 2 سال استفاده از رژودرم
کاهش ضخامت، نرم و روشن شدن اسکار قابل مشاهده است.

عکس تخصصی از نمای نزدیک
آرایش مجدد پارانشیمی اپیتلیال در حاشیه های هم سطح شده اسکار نشان داده شده است.
اسکار برجسته بالغ شده ناشی از سوختگی

اسکار برجسته بالغ شده ناشی از سوختگی

بعد از دو سال استفاده از رژودرم
کاهش ضخامت، نرم شدن و روشن شدن رنگ اسکار
نمونه اثر 04 - اسکار بالغ نشده بر روی پهلوی راست

اسکار بالغ نشده بر روی پهلوی راست

بعد از 9 ماه استفاده از رژودرم
اسکار بالغ شده است.رشد طبیعی اسکار کند شده و اندازه و ظاهر آن تغییر کرده است. این تغییر به شکل شیب دار شدن کناره ها، محو شدن چین های سطحی و روشن شدن اسکار است.

بعد از 16 ماه استفاده از رژودرم
استفاده از رژودرم بر روی اسکار بالغ شده، باعث کاهش برجستگی اسکار و هماهنگ شدن رنگ آن با پوست سالم اطراف شده است. همانگونه که مشاهده میکنید، رژودرم در مرحله قبل و بعد از بالغ شدن اسکار، باعث تغییرات متفاوت میشود.
اسکار برجسته بالغ شده ناشی از سوختگی

اسکار برجسته بالغ شده ناشی از سوختگی

بعد از 18 ماه استفاده از رژودرم
کاهش ضخامت، نرم شدن و روشن شدن اسکار
اسکار مسطح بالغ شده ناشی از سوختگی

اسکار مسطح بالغ شده ناشی از سوختگی

بعد از 12 ماه استفاده از رژودرم
روشن و هماهنگ شدن رنگ اسکار با پوست سالم اطراف
اسکار هیپرتروفیک بالغ بر روی ساعد

اسکار هیپرتروفیک بالغ بر روی ساعد

پس از استفاده از رژودرم
کاهش ضخامت و هماهنگ شدن رنگ اسکار با پوست سالم اطراف
اسکار هیپرتروفیک بالغ بر روی ساق پا

اسکار هیپرتروفیک بالغ بر روی ساق پا

پس از مصرف رژودرم
اسکار بالغ شده ناشی از سوختگی بر روی ساعد

اسکار بالغ شده ناشی از سوختگی بر روی ساعد

بعد از 12 ماه استفاده از رژودرم
کاهش ضخامت و هماهنگ شدن رنگ اسکار با پوست سالم اطراف
اسکار بالغ نشده ناشی از سوختگی

اسکار بالغ نشده ناشی از سوختگی

بعد از 14 ماه استفاده از رژودرم
نرم و هموار شدن اسکار و هماهنگ شدن رنگ آن با پوست اطراف
اسکار بالغ نشده

استفاده به موقع از پماد آلفا حتی در زخم های شدید از رشد اسکار جلوگیری می کند. در این مورد، تاخیر در استفاده از آلفا موجب رشد اسکار متوسطی در موضع شده است.

بعد از 9 ماه استفاده از رژودرم
روشن شدن، نرم شدن و کاهش ضخامت اسکار
لک های سطحی پوستی

لک های سطحی پوستی

پس از دو ماه مصرف رژودرم
زبری و ضخامت پوست دست

زبری و ضخامت پوست دست

دو هفته پس از استفاده از رژودرم
کاهش ضخامت پوست و پینه های سطحی و همچنین روشن شدن پوست
اسکار در حال رشد ناشی از پیوند پوست (گرافت)

اسکار ناشی از پیوند پوست (گرافت)
اسکار یا گوشت اضافه در اطراف پوست پیوند شده، در حال رشد است.

9 ماه بعد از استفاده از رژودرم
کاهش ضخامت اسکار و روشن شدن رنگ آن
توجه داشته باشید که کرم رژودرم می ‏تواند ناهمواری‏ ها و تغییر رنگ ناشی از بخیه در گرافت ‌های پوستی را اصلاح کند، اما در مورد تفاوت رنگ و جنس بافت پیوند شده با بافت اطراف، کمکی نمی ‏تواند بکند.
اسکار فرو رفته ناشی از جوش بر روی گونه

اسکار فرو رفته ناشی از جوش بر روی گونه

بعد از 5 ماه استفاده از رژودرم