ورود به سامانه
Skip Navigation Linksپوست و آسیب ها

آسیب های التهابی: التهاب و مکانیزم آن

 
 
التهاب و مکانیسم آن
 
تعریف التهاب
التهاب در واقع، پاسخ بدن به آسیب وارده است. چه این آسیب ناشی از یک عفونت سخت، شکستگی یا کوفتگی، و چه ناشی از یک بریدگی ساده و یا تماس با یک عامل سوزاننده باشد. پاسخ التهابی شامل قرمزی پوست، ادم، افزایش گلبولهای سفید در موضع و گاهی تاول می‌باشد. این تغییرات به منظور دور کردن عفونت و کمک به ترمیم بافت آسیب دیده است. در بیشتر موارد التهاب اولیه زخم، روند طبیعی بازسازی پوستی را به تاخیر می‌اندازد و این شرایط نامناسب ترمیم، باعث باقی ماندن بافت اسکار در محل ضایعه می‌شود.
 
مکانیسم های ایجاد التهاب
1) فرآورده های حاصل از تجزیه آراشیدونیک اسید: ظاهرا آغاز تغییرات با افزایش کلسیم داخل سلولی است که تحریک آنزیم فسفولیپاز A2 و نهایتا تولید پروستاگلاندین‌ها و لکوترین‌ها در اندوتلیوم عروق و سلولهای عضلات صاف عروق را در پی دارد. در ماست‌سل‌ها، با افزایش کلسیم داخل سلولی شاهد آزاد شدن فاکتورهای مختلف از گرانولهای داخلی هستیم.
 
 
 
2) رادیکالهای آزاد: رادیکالهای آزاد (که مولکول یا بخشی از آن هستند که دارای الکترون جفت نشده در اربیتال خارجی خود هستند) متعاقب آسیب وارده به بدن افزایش یافته و با جذب الکترون از مولکولهای دیگر اربیتال خود را تکمیل و در مقابل، رادیکال دیگری را ایجاد می‌کنند. گاهی نیز با انتقال الکترون خود به مولکول اکسیژن، رادیکال سوپر اکسید ایجاد می‌کنند که آن نیز به نوبه خود با حمله به ملکولهای غشای سلول، پروتئینها و لیپیدهای غیراشباع را اکسید می‌کند. در این مسیر آنزیم فسفولیپاز فعال شده و به التهاب و در نهایت افزایش آسیب بافتی دامن می زند.‌ رادیکالهای آزاد با حمله به غشای سلولهای اندوتلیوم عروق با افزایش کلسیم داخل سلولی و تشکیل کمپلکس کالمودولین کلسیم، موجب تولید مدیاتورهای التهابی می‌شوند. رادیکالهای آزاد به عنوان عامل پیری (Aging) در موجودات زنده شناخته شده‌اند.