Skip Navigation Linksمشاوره آنلاین

عکاسی: چرا عکس بگیریم

 

چرا عکس بگیریم؟

 

برای اطمینان از تاثیر رژودرم یا هر محصول پوستی دیگر، قبل از شروع استفاده، از موضع عکس بگیرید.
چون فرد استفاده کننده، ضایعه پوستی خود راهر روز چند بار مى بيند، متوجه تغييرات آن نمى شود مگر آنکه آنقدر با حوصله و بدون دلسردی به استفاده ادامه دهد تا ضایعه به مقدار زیادی برطرف شود و تأثیر را باور كند.
اگر قبل از شروع استفاده از رژودرم عکس دقیقی تهیه شود به راحتی مىتوان تغييرات بافت را در عكسهاي بعدی مشاهده كرد. هر چه عکاسی دقیقتر باشد در فاصله زمانی كمتري میتوان تغييرات را ديد. با مشاهده تغییرات، امید و اطمینان شما برای ادامه مصرف رژودرم بیشتر می شود زیرا در ضایعات مقاوم و بزرگ صبر و شکیبایی مصرف کننده است که نتیجه را تضمین می کند.
با دوربينهاى دیجیتال امروزی كه لنز معمولی دارند مىتوان حداقل هر دو ماه يكبار تغييرات را به وضوح ديد.