X
تحقیق و توسعه

شرکت توسعه آلفا از سال 2015 با همکاری شرکت رژولاین در ایتالیا و شرکت رژولاین در ترکیه و تبادل دانش و تکنولوژی به موفقیت های چشمگبری نایل شده است که حاصل این همکاری عرضه ی فرمولاسیون هاو پروتکل های نوین در جهت کمک به بیماری های مزمن بوده است.