X

این زخم ناشی از سوختگی با اسید بر روی پای راست است. کلونیزاسیون سبز رنگ سودومونا که در انتی بیوگرام مقاوم گزارش شده بود بر روی زخم قابل مشاهده است.

تمیز شدن زخم و کاهش التهاب مشهود است

زخم ترمیم شده است. عفونت سودومونا به کمک پماد آلفا بهبود یافته است.