X

این زخم، ناشی از بریدگی در پاشنه پا است که یک ماه با درمان های رایج، پانسمان و روزانه با بتادین شستشو داده شده بود.

پر شدن نسبی حفره زخم و پیشرفت ترمیم

ترمیم بسیار مطلوب زخم و پر شدن کامل حفره، بدون بر جا گذاشتن اسکار

 
  • روز اول
  • بعد از یک هفته استفاده از آلفا
  • بعد از 40 روز پانسمان با آلفا

این زخم، ناشی از بریدگی در پاشنه پا است که یک ماه با درمان های رایج، پانسمان و روزانه با بتادین شستشو داده شده بود.

پر شدن نسبی حفره زخم و پیشرفت ترمیم

ترمیم بسیار مطلوب زخم و پر شدن کامل حفره، بدون بر جا گذاشتن اسکار